มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวหอมมะลิไทย (มกษ.4000-2560)

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ใช้กับข้าวหอมมะลิไทย (Thai Hom Mali Rice) ซึ่งได้มาจากพืชที่มี ชื่อวิทยาศาสตร์ว่าOryza sativa L.วงศ์GramineaeหรือPoaceae พันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศรับรองว่าเป็นพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์กข15