มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวไทย (มกษ. 4004-2560)

ข้าวที่ผลิตในประเทศไทยสำหรับการบริโภค มาตรฐานนี้รวมข้าวเจ้าและข้าวเหนียวที่อยู่ใน รูปของข้าวเปลือก ข้าวกล้อง และข้าวขาวที่บรรจุหีบห่อ ยกเว้นข้าวเปลือกอาจไม่บรรจุหีบห่อก็ได้