มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับคอกสุนัข (มกษ.6411-2562)

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสําหรับคอกสุนัข เชิงพาณิชย์ครอบคลุมตั้งแต่องค์ประกอบคอกสุนัข การจัดการคอกสุนัข บุคลากร การจัดการเลี้ยงและ/หรือ เพาะพันธุ์สุขภาพสุนัข การขนส่งและเคลื่อนย้ายสุนัข การบันทึกข้อมูล โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สุนัขมีสุขภาพและคุณภาพดี