มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ทุเรียน (มกษ. 3-2556)

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ใช้กับผลทุเรียน ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Durio spp. วงศ์ Bombacaceae พันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้า เพื่อนำมาบริโภคสด