มาตรฐานแนวทางการปฏิบัติสำหรับการบรรจุหีบห่อและการขนส่งผักและผลไม้สด

(มกษ. 9059-2564)