การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้สด (มกษ.9047-2560)

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมข้อกำหนดการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้สด ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ การจัดเตรียม การคัดเลือก การบรรจุ และการเก็บรักษา ซึ่งอาจรวมถึง การขนส่ง เพื่อให้ได้ผลิตผลที่ปลอดภัยและมีคุณภาพเหมาะสมเพื่อการจำหน่าย และมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ไม่รวมถึงการคัดบรรจุผักและผลไม้สดตาม มกษ.9035 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด