หนังสือสรุปผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่อชีวิต

หนังสือสรุปผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่อชีวิต เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔