จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 5 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ 2555