จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 5 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ 2557