มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ใบชาสด (มกษ. 5703-2561)

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ใบชาสด (มกษ. 5703-2561) เป็นมาตรฐานทั่วไปใช้โดยสมัครใจ เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าใบชาสดให้มีคุณภาพ