การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ. 9001-2564)

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมข้อกำหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตพืช เพื่อใช้เป็นอาหาร เช่น พืชผัก ไม้ผล พืชไร่ พืชเครื่องเทศ พืชสมุนไพร ทุกขั้นตอนของการผลิต และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวในระดับฟาร์มเพื่อจำหน่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ผลิตผล ที่ปลอดภัย มีคุณภาพเหมาะสมในการบริโภค โดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมถึงสุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน

ประเภททั้งหมด

พบ 140 ผลลัพท์
...

เรื่องน่ารู้ของมาตรฐานกาแฟไทย

...

คู่มือการปฏิบัติงานประจำฟาร์มผลิตเชื้อเห็ด

...

เกษตรอินทรีย์ : การผลิต การแปรรูป การแสดงฉลาก และการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (มกษ. 9000-2564)

...

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ. 9001-2564)

...

การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้สด (มกษ.9047-2560)

...

มาตรฐานแนวทางการปฏิบัติสำหรับการบรรจุหีบห่อและการขนส่งผักและผลไม้สด

...

หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (มกษ. 1004-2557)

...

คู่มือการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมผลไม้สด

...

ACFS (TAS-License) เอกสารคู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ประกอบการ

...

คู่มือการใช้งานระบบศูนย์ควบคุมและตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร เล่มที่ 1 : ระบบฐานข้อมูลใบรับรองมาตรฐานกลาง

...

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด

...

ลองกอง

...

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ฝรั่ง (มกษ.16-2553)

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 4/2564

...

กฎหมายด้านการควบคุมความปลอดภัยอาหารนำเข้าของประเทศคู่ค้าและการควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตรไทยก่อนการส่งออก

...

คู่มือปฏิบัติงาน การตรวจสอบรับรองแหล่งผลิต GAP การทำนาเกลือทะเล และเกลือทะเลธรรมชาติ

...

ระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของไทย

...

คู่มือสำหรับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ

...

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับกาแฟ

...

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย์ผึ้งอินทรีย์

...

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุดอกกล้วยไม้ (มกษ. 5502-2552)

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 3/2564

...

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ทุเรียน (มกษ. 3-2556)

...

รายงานประจำปี มกอช. ปี 2563 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

...

รายงานประจำปี มกอช. ปี 2563 (ฉบับภาษาไทย)

...

How to การขอการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร สำหรับพืชอาหาร

...

มาตรฐานสินค้าเกษตรมะม่วง (มกษ. 5-2558)

...

วิธีการเลือกซื้อสินค้าเกษตร (การเลือกซื้อสินค้า Q และสินค้าอินทรีย์)

...

เข้าใจ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรให้มากขึ้น

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564

...

คู่มือความรู้และแนวทางตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 1/2564 ประจำเดือนธันวาคม 2563 - มกราคม 2564

...

คู่มือ : การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดตั้งกลุ่มและการขอการรับรอง GAP ข้าวโพดเมล็ดแห้งแบบกลุ่ม

...

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สับปะรด (มกษ. 4 - 2546)

...

คู่มือประจำฟาร์มโคนม

...

คู่มือแนวทางการดำเนินการเกษตรในสถานศึกษาตามมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

...

เครื่องหมายรับรองและมาตรฐานกับการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารของญี่ปุ่น

...

ระเบียบการติดฉลากอาหารของสาธารณรัฐเกาหลี

...

คู่มือการพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน เพื่อขอรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP และ Organic

...

มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าว"

...

เครื่องหมายรับรองสินค้าเกษตรปลอดภัย

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 4/2563 ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563

...

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับคอกสุนัข (มกษ.6411-2562)

...

หนังสืออาหารปลอดภัยสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา

...

คู่มือเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับการทำนาเกลือทะเล (มกษ.9055-2562)

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 3/2563 ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2563

...

รายงานประจำปี มกอช. ปี 2562 (ฉบับภาษาไทย)

...

รายงานประจำปี มกอช. ปี 2562 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

...

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวไทย (มกษ. 4004-2560)

...

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวหอมไทย (มกษ.4001-2560)

...

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวหอมมะลิไทย (มกษ.4000-2560)

...

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แก้วมังกร (มกษ.25-2558)

...

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แตงกวา (มกษ. 1519-2560)

...

การติดฉลากผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของสหภาพยุโรป

...

Novel Food ระเบียบว่าด้วยอาหารใหม่ของสหภาพยุโรป

...

ถามตอบ การติดฉลากอาหารของสหภาพยุโรป

...

เกษตรอินทรีย์ไทย

...

ระบบความปลอดภัยของอาหารไทย : ฉบับภาษาไทยและภาษาเยอรมัน

...

การนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร สาธารณรัฐเกาหลี

...

มาตรฐานทุเรียนไทย (ฉบับภาษาจีน)

...

ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรไทย QR Trace : ภาษาเกาหลี

...

ระบบความปลอดภัยของอาหารไทย : ภาษาญี่ปุ่น

...

บทบาท มกอช. กับมาตรฐานฮาลาล

...

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ใบชาสด (มกษ. 5703-2561)

...

มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด เวอร์ชั่น ภาษาเยอรมัน

...

E-Book ช่องทางติดตาม/ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่

...

ช่องทางติดตามข่าวสารมาตรฐานสินค้าเกษตร

...

มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด (มกษ. 8202-2560)

...

คู่มือ การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว โรงปรับปรุงคุณภาพและโรงบรรจุขนาดเล็กเพื่อการผลิตข้าวสาร Q

...

คู่มือ Q อาสา

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 2/2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 1/2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563

...

คู่มือ เตรียมความพร้อมของสถานประกอบการตามมาตรฐานบังคับ เรื่อง หลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มกษ.2507-2559)

...

คู่มือ การผลิตและการขอการรับรองมาตรฐานสินค้าข้าว

...

คู่มือ การรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับข้าว

...

คู่มือ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่ มกษ.6909-2562

...

คู่มือ เกษตรอินทรีย์ Organic

...

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อย

...

ผลไม้ไทย (ฉบับภาษาจีน)

...

รายงานประจำปี มกอช. ปี 2561 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

...

รายงานประจำปี มกอช. ปี 2561 (ฉบับภาษาไทย)

...

รายงานประจำปี มกอช. ปี 2560 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

...

รายงานประจำปี มกอช. ปี 2560 (ฉบับภาษาไทย)

...

รายงานประจำปี มกอช. ปี 2559

...

รายงานประจำปี มกอช. ปี 2550

...

รายงานประจำปี มกอช. ปี 2548

...

รายงานประจำปี มกอช. ปี 2547

...

รายงานประจำปี มกอช. ปี 2546

...

สุภาษิตไทย เกี่ยวกับอาหาร เล่ม 2

...

สุภาษิตไทย เกี่ยวกับอาหาร เล่ม 1

...

สินค้าเกษตรปลอดภัย มั่นใจเครื่องหมาย Q

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 5/2562 ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ 2562

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 4/2562 ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ 2562

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 3/2562 ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน พ.ศ 2562

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 2/2562 ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ 2562

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 1/2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ 2561

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 5/2561 ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ 2561

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 4/2561 ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ 2561

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 3/2561 ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน พ.ศ 2561

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 2/2561 ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ 2561

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 1/2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ 2560

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 5/2560 ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ 2560

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 4/2560 ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ 2560

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 3/2560 ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน พ.ศ 2560

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 2/2560 ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ 2560

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 1/2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ 2559

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 5/2559 ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ 2559

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 4/2559 ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ 2559

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 3/2559 ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน พ.ศ 2559

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 2/2559 ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ 2559

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 1/2559 ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ 2558

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 5/2558 ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ 2558

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 4/2558 ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ 2558

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 3/2558 ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน พ.ศ 2558

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 2/2558 ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ 2558

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 1/2558 ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ 2557

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 5 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ 2557

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ 2557

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ 2557

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ 2557

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2557

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ 2556

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 3 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ 2556

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ 2556

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ 2556

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 5 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ 2555

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2555

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ 2555

...

คู่มือ การพิจารณาเอกสาร เกี่ยวกับที่ดิน

...

คู่มือ การคัดแยกเมล็ดถั่วลิสง

...

การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด (มกษ. 9035-2553)

...

GAP พืชอาหาร

...

การผลิตพืชอินทรีย์

...

NOVEL FOOD : ระเบียบว่าด้วยอาหารใหม่ของสหภาพยุโรป

...

เข้าใจใหม่ เกษตรอินทรีย์ และ GAP

...

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพร (มกษ.3502-2561)

...

ระบบความปลอดภัยของอาหารไทย

...

มารู้จัก มาตรฐานโรงสีข้าว (GMP) มกษ.4403-2553

...

คู่มือ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด (มกษ.8202-2560)

...

คู่มือ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร

...

คู่มือ การเตรียมความพร้อมสำหรับการรับรองฟาร์มมาตรฐาน

...

คู่มือการปฏิบัติงานประจำฟาร์มผลิตเชื้อเห็ด

...

เกษตรอินทรีย์ : การผลิต การแปรรูป การแสดงฉลาก และการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (มกษ. 9000-2564)

...

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ. 9001-2564)

...

การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้สด (มกษ.9047-2560)

...

มาตรฐานแนวทางการปฏิบัติสำหรับการบรรจุหีบห่อและการขนส่งผักและผลไม้สด

...

หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (มกษ. 1004-2557)

...

คู่มือการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมผลไม้สด

...

ACFS (TAS-License) เอกสารคู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ประกอบการ

...

คู่มือการใช้งานระบบศูนย์ควบคุมและตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร เล่มที่ 1 : ระบบฐานข้อมูลใบรับรองมาตรฐานกลาง

...

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด

...

ลองกอง

...

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ฝรั่ง (มกษ.16-2553)

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 4/2564

...

กฎหมายด้านการควบคุมความปลอดภัยอาหารนำเข้าของประเทศคู่ค้าและการควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตรไทยก่อนการส่งออก

...

คู่มือปฏิบัติงาน การตรวจสอบรับรองแหล่งผลิต GAP การทำนาเกลือทะเล และเกลือทะเลธรรมชาติ

...

ระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของไทย

...

คู่มือสำหรับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ

...

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับกาแฟ

...

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย์ผึ้งอินทรีย์

...

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุดอกกล้วยไม้ (มกษ. 5502-2552)

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 3/2564

...

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ทุเรียน (มกษ. 3-2556)

...

รายงานประจำปี มกอช. ปี 2563 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

...

รายงานประจำปี มกอช. ปี 2563 (ฉบับภาษาไทย)

...

How to การขอการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร สำหรับพืชอาหาร

...

มาตรฐานสินค้าเกษตรมะม่วง (มกษ. 5-2558)

...

วิธีการเลือกซื้อสินค้าเกษตร (การเลือกซื้อสินค้า Q และสินค้าอินทรีย์)

...

เข้าใจ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรให้มากขึ้น

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564

...

คู่มือความรู้และแนวทางตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 1/2564 ประจำเดือนธันวาคม 2563 - มกราคม 2564

...

คู่มือ : การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดตั้งกลุ่มและการขอการรับรอง GAP ข้าวโพดเมล็ดแห้งแบบกลุ่ม

...

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สับปะรด (มกษ. 4 - 2546)

...

คู่มือประจำฟาร์มโคนม

...

คู่มือแนวทางการดำเนินการเกษตรในสถานศึกษาตามมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

...

เครื่องหมายรับรองและมาตรฐานกับการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารของญี่ปุ่น

...

ระเบียบการติดฉลากอาหารของสาธารณรัฐเกาหลี

...

คู่มือการพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน เพื่อขอรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP และ Organic

...

มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าว"

...

เครื่องหมายรับรองสินค้าเกษตรปลอดภัย

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 4/2563 ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563

...

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับคอกสุนัข (มกษ.6411-2562)

...

หนังสืออาหารปลอดภัยสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา

...

คู่มือเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับการทำนาเกลือทะเล (มกษ.9055-2562)

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 3/2563 ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2563

...

รายงานประจำปี มกอช. ปี 2562 (ฉบับภาษาไทย)

...

รายงานประจำปี มกอช. ปี 2562 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

...

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวไทย (มกษ. 4004-2560)

...

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวหอมไทย (มกษ.4001-2560)

...

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวหอมมะลิไทย (มกษ.4000-2560)

...

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แก้วมังกร (มกษ.25-2558)

...

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แตงกวา (มกษ. 1519-2560)

...

การติดฉลากผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของสหภาพยุโรป

...

Novel Food ระเบียบว่าด้วยอาหารใหม่ของสหภาพยุโรป

...

ถามตอบ การติดฉลากอาหารของสหภาพยุโรป

...

เกษตรอินทรีย์ไทย

...

ระบบความปลอดภัยของอาหารไทย : ฉบับภาษาไทยและภาษาเยอรมัน

...

การนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร สาธารณรัฐเกาหลี

...

มาตรฐานทุเรียนไทย (ฉบับภาษาจีน)

...

ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรไทย QR Trace : ภาษาเกาหลี

...

ระบบความปลอดภัยของอาหารไทย : ภาษาญี่ปุ่น

...

บทบาท มกอช. กับมาตรฐานฮาลาล

...

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ใบชาสด (มกษ. 5703-2561)

...

มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด เวอร์ชั่น ภาษาเยอรมัน

...

E-Book ช่องทางติดตาม/ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่

...

ช่องทางติดตามข่าวสารมาตรฐานสินค้าเกษตร

...

มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด (มกษ. 8202-2560)

...

คู่มือ การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว โรงปรับปรุงคุณภาพและโรงบรรจุขนาดเล็กเพื่อการผลิตข้าวสาร Q

...

คู่มือ Q อาสา

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 2/2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 1/2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563

...

คู่มือ เตรียมความพร้อมของสถานประกอบการตามมาตรฐานบังคับ เรื่อง หลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มกษ.2507-2559)

...

คู่มือ การผลิตและการขอการรับรองมาตรฐานสินค้าข้าว

...

คู่มือ การรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับข้าว

...

คู่มือ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่ มกษ.6909-2562

...

คู่มือ เกษตรอินทรีย์ Organic

...

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อย

...

ผลไม้ไทย (ฉบับภาษาจีน)

...

รายงานประจำปี มกอช. ปี 2561 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

...

รายงานประจำปี มกอช. ปี 2561 (ฉบับภาษาไทย)

...

รายงานประจำปี มกอช. ปี 2560 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

...

รายงานประจำปี มกอช. ปี 2560 (ฉบับภาษาไทย)

...

รายงานประจำปี มกอช. ปี 2559

...

รายงานประจำปี มกอช. ปี 2550

...

รายงานประจำปี มกอช. ปี 2548

...

รายงานประจำปี มกอช. ปี 2547

...

รายงานประจำปี มกอช. ปี 2546

...

สุภาษิตไทย เกี่ยวกับอาหาร เล่ม 2

...

สุภาษิตไทย เกี่ยวกับอาหาร เล่ม 1

...

สินค้าเกษตรปลอดภัย มั่นใจเครื่องหมาย Q

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 5/2562 ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ 2562

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 4/2562 ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ 2562

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 3/2562 ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน พ.ศ 2562

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 2/2562 ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ 2562

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 1/2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ 2561

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 5/2561 ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ 2561

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 4/2561 ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ 2561

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 3/2561 ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน พ.ศ 2561

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 2/2561 ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ 2561

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 1/2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ 2560

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 5/2560 ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ 2560

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 4/2560 ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ 2560

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 3/2560 ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน พ.ศ 2560

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 2/2560 ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ 2560

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 1/2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ 2559

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 5/2559 ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ 2559

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 4/2559 ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ 2559

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 3/2559 ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน พ.ศ 2559

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 2/2559 ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ 2559

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 1/2559 ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ 2558

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 5/2558 ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ 2558

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 4/2558 ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ 2558

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 3/2558 ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน พ.ศ 2558

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 2/2558 ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ 2558

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 1/2558 ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ 2557

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 5 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ 2557

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ 2557

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ 2557

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ 2557

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2557

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ 2556

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 3 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ 2556

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ 2556

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ 2556

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 5 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ 2555

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2555

...

จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ 2555

...

คู่มือ การพิจารณาเอกสาร เกี่ยวกับที่ดิน

...

คู่มือ การคัดแยกเมล็ดถั่วลิสง

...

การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด (มกษ. 9035-2553)

...

GAP พืชอาหาร

...

การผลิตพืชอินทรีย์

...

NOVEL FOOD : ระเบียบว่าด้วยอาหารใหม่ของสหภาพยุโรป

...

เข้าใจใหม่ เกษตรอินทรีย์ และ GAP

...

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพร (มกษ.3502-2561)

...

ระบบความปลอดภัยของอาหารไทย

...

มารู้จัก มาตรฐานโรงสีข้าว (GMP) มกษ.4403-2553

...

คู่มือ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด (มกษ.8202-2560)

...

คู่มือ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร

...

คู่มือ การเตรียมความพร้อมสำหรับการรับรองฟาร์มมาตรฐาน