มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แตงกวา (มกษ. 1519-2560)

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ใช้กับผลแตงกวา (cucumber) ซึ่งได้มาจากพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า CucumissativusL. วงศ์ Cucurbitaceae พันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้าที่ผ่านการจัดเตรียมและบรรจุ หีบห่อ เพื่อจำหน่ายในรูปผลิตผลสดแก่ผู้บริโภค