มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แก้วมังกร (มกษ.25-2558)

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ใช้กับผลแก้วมังกร (pitayas, pitahayas, dragon fruit) ซึ่งได้มาจากพืชที่มี ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Selenicereussp. และ Hylocereus spp. วงศ์ Cactaceae พันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้า เพื่อจำหน่ายในรูปผลิตผลสด หลังการจัดเตรียมและการบรรจุแล้ว