มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวหอมไทย (มกษ.4001-2560)

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ใช้กับข้าวหอมไทย ซึ่งได้มาจากพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Oryza sativa L. วงศ์ Gramineae หรือ Poaceae พันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือ หน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศรับรองพันธุ์ว่าเป็น ข้าวหอม