มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สับปะรด (มกษ. 4 - 2546)

มาตรฐานนี้ใช้กับ "สับปะรด" พันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้า ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า "Ananas comosus (L.) Merr." อยู่ในวงศ์ Bromeliaceae สำหรับการบริโภคสด