มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุดอกกล้วยไม้ (มกษ. 5502-2552)

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ กําหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงคัดบรรจุดอกกล้วยไม้ ครอบคลุม กระบวนการปฏิบัติงานตั้งแต่การรับดอกกล้วยไม้เข้าโรงคัดบรรจุ จนออกจากโรงคัดบรรจุ เพื่อให้ ดอกกล้วยไม้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน และมีสุขอนามัยพืชที่ดี