มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ฝรั่ง (มกษ.16-2553)

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ใช้กับฝรั่ง (guava) พันธุที่ผลิตเป็นการค้า มีชื่อ วิทยาศาสตร์ว่า Psidium guajava L. วงศ์ Myrtaceae สำหรับบริโภคสด