ACFS (TAS-License) เอกสารคู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ประกอบการ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ออกกฎกระทรวง เพื่อประกาศมาตรฐานบังคับตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้มีการดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้นำเข้า สินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ ต้องขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตผู้ส่งออกและผู้นำเข้า สินค้าเกษตรกับ มกอช. หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย โดยสามารถยื่นคำขอผ่านระบบ ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตผู้ส่งออกและผู้นำเข้าสินค้าเกษตร รวมถึงการแจ้งนำเข้า-ส่งออก สินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (TAS-License)