เอกสารสร้างการรับรู้มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับปางช้าง

เอกสารสร้างการรับรู้มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับปางช้าง จัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อมูลจากมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับปางช้าง (มกษ. 6413-2564) เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในการนำมาตรฐานไปใช้และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การขอการรับรองรวมทั้งยกระดับปางช้างให้ได้มาตรฐาน