เกษตรอินทรีย์ : การผลิต การแปรรูป การแสดงฉลาก และการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (มกษ. 9000-2564)

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้กำหนดวัตถุประสงค์หลักการ การผลิต การแปรรูป การแสดง ฉลาก การขนส่ง และการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ใช้เป็นอาหาร อาหารสัตว์ ซึ่งได้จาก : 1) การผลิตพืชซึ่งรวมถึง การเพาะปลูกพืช การเพาะเห็ด การเก็บเกี่ยวผลิตผลจากธรรมชาติ การผลิตเมลดพันธุ์และส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ 2) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสาหร่าย 3) การเลี้ยงปศุสัตว์ 4) การเลี้ยงผึ้งและแมลงที่บริโภคได้