การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ (มาตรฐานบังคับ)

มกษ. 6401-2558