คู่มือการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารเพื่อส่งออกไปจีนตามระเบียบ 248