ขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย