การเตรียมความพร้อมตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวยั่งยืน (มกษ.4408-2565)