คู่มือการปฏิบัติงาน (Standards Operating Procedure: SOP) การนำมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ผักและผลไม้สดมาประยุกต์ใช้สำหรับตลาดกลาง

-