มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับปางช้าง (ฉบับภาษาจีน)

ข้อกำหนดและรายละเอียด