จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ 2555