จดหมายข่าว มกอช. ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ 2557